Uzsāktas mācības VIAA 5.kārtā

SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” sadarbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projektu. 

No 2021.gada 12.janvāra, ievērojot valsts izsludināto ārkārtas situāciju, attālināti tika uzsākas 4 grupas, kopā 34 izglītojamie apgūst Profesionālās pilnveides izglītības programmu “Mazā biznesa organizēšana”. 

Izglītojamie apmācību laikā apgūst – uzņēmējdarbību, finanšu grāmatvedību un administrēšanu biznesa uzsākšanai.

Apmācība notiek attālināti Zoom platformā divas reizes nedēļā no 17:10-20:00. Mācības tiek organizētas Gulbenē, Balvos un Rēzeknē. Sakarā ar to, ka mācības notiek attālināti, grupai pievienojās izglītojamie arī no citām pilsētām – Rīgas un Madonas. 

22.februārī mācības uzsāksies vēl 30 izglītojamie no Alūksnes.