Profesionālās tālākizglītības programmas

Apdares darbu strādnieks

Programmas kopa: BŪVDARBI

Programmas kods: 20T 582 01 1

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: (2 .PKL)(atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība, bez ierobežojumiem

Apmācību ilgums: 640 stundas

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot apdares darbu strādnieku - būvamatnieku, kurš ieguvis profesionālo izglītību, nepieciešamo praktiskā darba pieredzi, strādā individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas  un izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām – gan jaunbūvē, gan remonta darbos, pārzinot un ievērojot darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Būvdarbu tehnoloģija
 2. Ēku un celtņu daļas
 3. Materiālmācība
 4. Rasējumu lasīšana
 5. Krāsu un stilu mācība
 6. Elektrotehnika
 7. Darba un vides aizsardzība, sabiedrības un cilvēku drošība
 8. Saskarsmes psiholoģija
 9. Apdares darbu praktiskās mācības

Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Kvalifikācijas eksāmens

 

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Aprūpētājs

Programmas kopa: SOCIĀLĀ APRŪPE

Programmas kods: 20T 764 01 1

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: (2 .PKL)(atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība

Apmācību ilgums: 480 stundas

Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpētāju, kas palīdz personām, kuras pašas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar vai kurām ir grūtības sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, saņemt nepieciešamos pakalpojumus, kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi. Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietās un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kur klientu aprūpi veic atbilstoši aprūpes plānam, klienta individuālajām vajadzībām, attīstības līmenim, vecumam un sociālā darba speciālista norādījumiem.

Mācību priekšmeti:
1. Sociālās aprūpes process

 1. Sociālpsiholoģijas pamati
 2. Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija
 3. Pirmā palīdzība
 4. Sabiedrības un cilvēku drošība

Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Kvalifikācijas eksāmens

 

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Elektrotehniis

Programmas kopa: ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA

Programmas kods: 30T 522 01 1

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: (3.PKL)(atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (4.LKI))

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība

Apmācību ilgums: 960 stundas

 

Programmas mērķis:

Sagatavot elektrotehniķus, kas  plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus. Elektrotehniķis strādā dažādu jomu uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona. Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus lēmumus.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Elektrotehnikas pamati
 2. Elektrotehniskie un konstrukciju materiāli
 3. Elektriskie tīkli
 4. Elektroiekārtas
 5. Elektriskie mērījumi
 6. Elektrotehniķa darbu tehnoloģija
 7. Tehnoloģiju izmantošana elektrotehniķa darbā
 8. Tehniskās grafikas pamati
 9. Darba un vides aizsardzība
 10. Darba likumdošana
 11. Sabiedrības un cilvēka drošība
 12. Lietvedība un vadības pamati

Datormācība

Profesionālā saskarsme

Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Kvalifikācijas eksāmens

 

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Elektromontieris

Programmas kopa: ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA

Programmas kods: 20T 522 01 1

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: (2.PKL)(atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība

Apmācību ilgums: 640 stundas

 

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot elektromontieri, kurš augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus atbilstoši tehniskās un tehnoloģiskās dokumentācijas prasībām rūpniecības, komunālos, sabiedriskos uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Elektrotehnikas pamati
 2. Elektrotehniskie un konstrukciju materiāli
 3. Elektriskie tīkli
 4. Elektriskie mērījumi
 5. Elektromontāžas tehnoloģijas
 6. Tehnoloģiju izmantošana elektromontiera darbā
 7. Tehniskās grafikas pamati
 8. Sabiedrības un cilvēka drošība
 9. Darba aizsardzība un darba likumdošana
 10. Datormācība
 11. Profesionālā saskarsme

Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Kvalifikācijas eksāmens

 

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

ŠUVĒJS

Programmas kopa: ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJA

Programmas kods: 20T 542 02 1

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: (2.PKL)(atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība

Apmācību ilgums: 640 stundas

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot šuvēju, kurš šuj šūto izstrādājumu pilna procesa apjomā vai veic atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot dotos tehniskos noteikumus ar iemaņām un prasmēm tērpu konstruēšanā un modelēšanā, piegriešanā, ievērojot klienta figūras stājas un ķermeņa īpatnības ar spēju zīmēt tērpu skices un palīdzēt klientam modeļu izvēlē.           

 

Mācību priekšmeti:

 1. Sabiedrības un cilvēku drošība
 2. Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā
 3. Tekstilmateriālu sagatavošana
 4. Lekālu apstrāde
 5. Piegriešana
 6. Aprīkojuma sagatavošana un vīļu šūšana
 7. Šūto izstrādājumu izgatavošana
 8. Funkcionālo materiālu apstrāde

Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Kvalifikācijas eksāmens

 

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

KONDITORS

Programmas kopa: ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Programmas kods: 20T 811 02 1

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: (2.PKL)(atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība

Apmācību ilgums: 640 stundas

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sagatavot kvalificētus konditorus, kas strādās konditorijas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorijas izstrādājumus, spēs patstāvīgi pēc dotās receptūras pagatavot rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformēs  konditorijas izstrādājumus, pielietojot teorētiskās zināšanas un profesionālus darba paņēmienus.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana
 2. Konditorijas uzņēmumu organizācija un aprīkojums
 3. Pārtikas produktu prečzinība
 4. Sanitārija, higiēna, pirmā palīdzība
 5. Speciālā zīmēšana
 6. Profesionālā saskarsme
 7. Darba un vides aizsardzība, sabiedrības un cilvēku drošība

Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Kvalifikācijas eksāmens

 

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

KONDITORA PALĪGS

Programmas kopa: ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Programmas kods: 20T 811 02 1

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: (2.PKL)(atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība

Apmācību ilgums: 480 stundas

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot konditoru palīgu, kas strādās konditorijas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus  un sagatavo izejvielas darbam, gatavo vienkāršākos rauga mīklas izstrādājumus, smilšu mīklas cepumus, sagatavo sāļos pildījumus un apdares sausos pusfabrikātus, pielietojot teorētiskās zināšanas un profesionālus darba paņēmienus.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Rauga un smilšu mīklu izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija
 2. Pārtikas produktu prečzinības pamati
 3. Konditorejas uzņēmumu ražošanas organizācijas pamati

Konditorejas uzņēmumu aprīkojums

Uztura mācība, pirmā palīdzība

Konditorejas izstrādājumu noformēšanas pamati (speciālā zīmēšana)

Profesionālā saskarsme

Darba un vides aizsardzība, sabiedrības un cilvēku drošība

Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Kvalifikācijas eksāmens

 

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

PAVĀRA PALĪGS

Programmas kopa: ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Programmas kods: 20T 811 02 1

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: (2.PKL)(atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība

Apmācību ilgums: 480 stundas

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot pavāru palīgus, kas veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, Pavāra palīgs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

 

Mācību priekšmets:

 1. Ēdienu pagatavošana
 2. Uztura mācība, sanitārija un higiēna
 3. Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācijas pamati
 4. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums
 5. Pārtikas produktu prečzinība
 6. Darba un vides aizsardzība, sabiedrības un cilvēku drošība
 7. Profesionālā saskarsme

Kvalifikācijas prakse (240 stundas)

Kvalifikācijas eksāmens

 

Izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība