Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Apģērbu piegriešanas un modelēšanas pamati

Programmas kopa: ŠUTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS TEHNOLĢIJA

Programmas kods: 20P 542 02 1

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība, priekšzināšanas apģērbu izgatavošanā

Apmācību ilgums: 160 stundas

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot šuvēju ar iemaņām un prasmēm tērpu konstruēšanā un modelēšanā, piegriešanā, ievērojot klienta figūras stājas un ķermeņa īpatnības ar spēju zīmēt tērpu skices un palīdzēt klientam modeļu izvēlē.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Apģērbu piegriešanas un izgatavošanas tehnoloģija
 2. Apģērbu modelēšanas pamati
 3. Materiālmācība
 4. Darba drošība

Noslēguma pārbaudījums

 

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mazā biznesa organizēšana

Programmas kopa: KOMERCZINĪBAS

Programmas kods: 30P 341 02 1

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība

Apmācību ilgums: 160 stundas

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamajos mazā biznesa uzsākšanai, formām, videi, likumdošanai, procesa elementiem, funkcionēšanai, riskiem un finansēšanas avotiem, elementārām zināšanām Latvijas Republikas  nodokļu un grāmatvedības likumdošanā.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Mazā biznesa darbības formas un to tiesiskais pamatojums
 2. Mazā biznesa tiesiskie pamati un dibināšana
 3. Mazā biznesa vide
 4. Mazā biznesa finansēšanas un investīciju avoti
 5. Grāmatvedības pamati, nodokļi un nodevas
 6. Mazā biznesa plānošana

Noslēguma pārbaudījums

 

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 

Sociālā aprūpe

Programmas kopa: SOCIĀLĀ APRŪPE

Programmas kods: 20P 762 03 1

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība

Apmācību ilgums: 320 stundas

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes sociālās aprūpes pakalpojumos personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības, kā arī uzturēt saistības ar apkārtējo vidi, organizē un sniedz sociālās aprūpes sniegšanu. Var strādāt sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kas nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus, vai strādāt kā pašnodarbinātais.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Sociālās aprūpes process
 2. Sociālpsiholoģijas pamati
 3. Sadarbības un aprūpes prasmes personām ar invaliditāti
 4. Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse
 5. Pirmā palīdzība

Noslēguma pārbaudījums

 

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Ēku siltināšana

Programmas kopa: BŪVDARBI

Programmas kods: 20P 582 01 1

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība, iepriekšēja izglītība nozarē

Apmācību ilgums: 160 stundas

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis

Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes ēku siltināšanā. Veidot izpratni par ēku siltināšanas darbu veidiem un nozīmi, tādejādi paaugstinot energoefektivitāti. Pielietot materiālmācībā iegūtās zināšanas ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Ēku siltināšanas darbu tehnoloģija
 2. Materiālmācība
 3. Celtniecības rasējumu lasīšana
 4. Darba un vides aizsardzība, sabiedrības un cilvēku drošība

Noslēguma pārbaudījums

 

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

 


Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Programmas kopa: DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Programmas kods: 20P 862 00 1

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība

Apmācību ilgums: 60 stundas

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
 2. Darba vides riska faktori
 3. Darba vides riska samazināšana
 4. Elektrodrošības pamati
 5. Ugunsdrošības pamati
 6. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā

Prakse

Noslēguma pārbaudījums

 

Izglītības dokuments: Profesionālās pilnveides izglītības apliecība

Sociālās aprūpes darba pamati

Programmas kopa: SOCIĀLĀ APRŪPE

Programmas kods: 20P 762 03 1

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība

Apmācību ilgums: 160 stundas

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes strādāt klienta dzīves vietā vai sociālās aprūpes institūcijās, kur veic klientu aprūpi aprūpētāja vai sociālā aprūpētāja uzraudzībā. Programma iepazīstina ar sociālā aprūpes darba pamatiem.

 

Mācību priekšmeti:

 1. Profesionālā saskarsme
 2. Klientu aprūpe
 3. Sanitārija un higiēna, infekcijas slimību profilakse un dezinfekcija
 4. Pirmā palīdzība
 5. Sadarbības prasmes ar personām ar invaliditāti
 6. Darba aizsardzība

Noslēguma pārbaudījums

 

Izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību