Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai

Līdz 24. februārim aicinam pieteikties, pie mums Gulbenē, Ozolu ielā 1, AUSTRUMVIDZEME profesionālās pilnveides programmai “Elektronisko komerciju uzņēmējdarbības attīstībai”.

Programmas mērķis: Sagatavot izglītojamajos uzņēmējdarbības attīstībai un uzsākšanai e-vidē – digitālo rīku izmantošanu, mārketinga stratēģijas un realizācijas plāna veidošanu, e-komerciju, uzņēmējdarbības vadību, tirgvedību, jaunu produktu izstrādi, reklāmu informāciju tehnoloģiju jomās.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti Apgūt zināšanas un prasmes caur praktiskām iemanām digitālās vides rīku un metožu izmantošanā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai caur elektroniskā komercijas darbības pamatprincipiem, pielietojot digitālā mārketinga rīkus. 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt:1. Formulēt un argumentēt savu viedokli, patstāvīgi veikt pētījumus digitālā mārketinga jomā, prezentēt pētījumarezultātus,  izstrādāt, sniegt priekšlikumus, argumentēti diskutēt par digitālā mārketinga jautājumiem.2. Pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un analizēt riskus, analizēt mārketinga vidi un to ietekmējošos faktorus.3. Izstrādāt uzņēmējdarbības attīstības biznesa plānu un digitālā mārketinga stratēģiju.4. Noteikt darbības prioritātes un sadalīt veicamos uzdevumos un plānot digitālā mārketinga saturu.5. Pētīt pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju.

Izglītības programmas specifiskie mērķi ir profesionālo kompetenci nodrošinošo profesionālo spēju apguve, kuras veido profesionālās zināšanas un prasmes:

 • veicināt izpratni par mārketinga nozīmi, piedāvājot produktu vai pakalpojumu, kur firmas darbība orientēta uz klienta vajadzību un vēlmju apmierināšanu,
 • attīstīt prasmi veikt tirgus izpēti un izvēlēties tirgus situācijai atbilstošu mārketinga stratēģiju,
 • attīstīt preču pārdošanas prasmes,
 • apgūt mārketinga plāna izstrādāšanas pamatprincipus,
 • sekmēt izpratni par menedžmentu, lēmuma pieņemšanu, personāla menedžmentu,
 • iepazīt mārketinga komunikācijas elementus un spēt veidot efektīvu komunikāciju konkurences apstākļos,
 • apgūt efektīvas reklāmas priekšnoteikumus, efektivitātes prognozēšanu un analīzi,
 • apgūt firmas nosaukuma un logotipa izstrādes pamatprincipus.
 • iepazīstināt dalībniekus ar digitālā mārketinga rīkiem, to priekšrocībām un trūkumiem, pielietojumu komunikācijā ar auditoriju,
 • veidot priekšstatu par sociālo tīklu piedāvātajām iespējām auditorijas uzrunāšanai,
 • sniegt priekšstatu par digitālā satura veidošanu un aizsardzību.

Profesionālās pilnveides izglītības programma 

Profesionālie mācību priekšmetiPārbaudījuma veidsKontaktstundas
TeorijaPraktiskāsmācībasKopā
Tirgzinību un mārketinga pamati161632
Saskarsmes ietekme uz mārketinga procesu un patērētājurīcība tirgū8816
Elektroniskā komercijaIeskaite181836
Mārketinga komunikāciju procesa posmiIeskaite8816
Digitālā mārketinga metodes121224
Digitālās informācijas saturs un formātiIeskaite61016
Grafisko redaktoru izmantošana attēlu apstrādē un reklāmas materiālu veidošanā61016
Noslēguma pārbaudījumsEksāmens44
Kopā7882160

Programmu finansē Valsts izglītības attīstības aģentūra Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projekta ietvaros. 10% līdzmaksājums vienai personal ir EUR 51,20KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie: 

 • katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita.
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam 
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā
 •  
Pedagogs Līga Toka-Čevere no Alūksnes, LU pasniedzēja

Vairāk informācijas pa telefonu 29462624