Sabiedrība ar ierobežotu atbildību mācību centrs “AUSTRUMVIDZEME” (turpmāk – AUSTRUMVIDZEME) tika dibināts 1994.gada 28.decembrī.

Uzņēmuma darbības veids: Pieaugušo izglītība un pārkvalifikācija.

Pamatvirziens ir ieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana. Mācību programmas tiek veidotas pēc darba devēju, izglītojamo, sociālo partneru, un valsts aģentūru puses pieprasījuma.

Reģistrēts un akreditēts: Izglītības un zinātnes ministrijā.

Mērķis: Īstenojas tad, kad mācību centra beidzēji atrod darbu, bet uzņēmēji, savukārt, kvalificētus strādājošos/darbiniekus?

Uzdevums: Sagatavot izglītojamos to izvēlētajā profesijā, nodrošinot darbam profesijā nepieciešamo teorētisko un praktisko iemaņu apguvi.

AUSTRUMVIDZEME piedāvātās apmācības klātienē ir pieejama desmit mācību centra filiālēs – Gulbenē, Alūksnē, Balvos, Bauskā, Rēzeknē, Ludzā, Madonā, Preiļos, Līvānos un Jēkabpilī, kā arī apmācības tiek organizētas tiešsaistes formā un tās ir iespējams apgūt no jebkuras atrašanās vietas, ja vien Jums ir pieejams interneta savienojums.

Šobrīd mācību centrs piedāvā apgūt profesionālās izglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas un semināri līdz 160 stundām pieejami pēc Jūsu pasūtījuma. Atbilstoši programmas vajadzībām AUSTRUMVIDZEMEI is plaša materiāltehniskā bāze un  kvalificēti ar pieredzi bagāti pedagogi.

AUSTRUMVIDZMES nosaukums ir radies no sākotnējo filiāļu un centra ģeogrāfiskās atrašanās vietas Latvijā. Mācību centrs šīs filiāles un reģionālās attīstības virzienu ir saglabājis pat līdz šodienai. Pieejamība ir vienmēr bijusi mācību centra prioritāte tāpēc “Apmācība tuvāk cilvēkam uz vietas Jūsu dzimtajā pilsētā” bija AUSTRUMVIDZEMES sākotnējā devīze. Darbības laikā šī devīze nav zudusi un tāpat kā moto – “Mācību centrā katram izglītojamajam ir jābūt vajadzīgam, gaidītam un mīlētam!”.

AUSTRUMVIDZEMEI ir izstrādātas savas tradīcijas un ir ilgstoša sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, pašvaldībām, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, darba devējiem, citām mācību iestādēm.

AUSTRUMVIDZEME ir Lauku atbalsta dienesta Gulbenes novada Biedrības „Sateka” biedrs un direktore ir biedrības valdes loceklis. Ir saņemts atbalsts projektu izstrādē un realizācijā. Vairākas reizes gadā ir sadarbība ar pašvaldību, AUSTRUMVIDZEME piesakās pašvaldības izsludinātajos konkursos par pieaugušo apmācību un realizē mūžizglītības apmācības projektus ar novada domes līdzfinansējumu dažādās apmācību programmās, kā pavāru, frizieru, apdares darbu strādnieku, konditoru, maizes cepšanas programmās. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un pašvaldību izglītības iestāde vairākās filiālēs piedalās projektā par jauniešu darbu vasaras brīvlaikā.

AUSTRUMVIDZEME sadarbojas ar darba devējiem praktisko apmācību veikšanā, kvalifikācijas prakšu organizēšanā, kvalifikācijas eksāmenu komisiju izveidē un saskaņojot izglītības saturu atbilstoši profesiju standartiem un tendencēm darba tirgū. Veidojot kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvu, tiek pieaicināti lielākie darba devēji, kas reāli varētu piedāvāt darbu izglītojamajiem.

Pašnovērtējums 2021.gada šeit – Pašvērtējums