NĀC MĀCĪTIES SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME”!

Programma: Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas-pamatzināšanas datora lietošanā (darbs ar peli,

tastatūru).

Programmas īss apraksts: Apgūt padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par

Microsoft Excel lietotāja funkcijām un formulām, datu analīzi, tabulu veidošanu

un noformēšanu, šūnu satura formatēšanu, datu ievadi un darbības ar datiem, dokumentu sagatavošanu izdrukāšanai

un drukāšanu.

Programmas stundu skaits: 44 (2,5 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 19,80

Apmācību vietas:

Ozolu iela 1, Gulbene

Pils iela 21, Alūksne

Latgales iela 20, Rēzekne

Rīgas iela 4, Madona 

Pilskalna iela 14, Bauska

kooperatīvā iela 6 un Daugavpils iela 34, Preiļi

Vienības iela 101, Kārsava

Programma: Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas°

Priekšzināšanu līmenis:  Bez priekšzināšanām

Programmas īss apraksts: Apgūt teorētiskās zināšanas par fizisko personu datu neaizskaramību, attiecībā uz fizisku

personu datu apstrādi. Apmācībās gūtās zināšanas pasargās fiziskās personas no personu datu aizsardzības likuma

normu ieviešanas uzņēmumā. Identificēt personas datu nozīmi uzņēmumu un organizāciju iekšējos procesos, apgūt

teorētiskās zināšanas par personas datu aizsardzību un neaizskaramību attiecībā uz fizisku personu datu apstrādi.

Izanalizēt, kā notiek Vispārīgas datu aizsardzības regulas ieviešana praksē un rast risinājumus Regulas ieviešanas

procesā identificēto problēmu novēršanai. Apmācībās gūtās zināšanas nodrošinās zināšanas fiziskām personām par

personu datu aizsardzības likuma normu un jauninājumu ieviešanu uzņēmumos un organizācijās.

Programmas stundu skaits: 24 (2 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 10,80

Apmācību vietas:

 Ozolu iela 1, Gulbene

 Pils iela 21, Alūksne 

Latgales iela 20, Rēzekne

 Rīgas iela 4, Madona

 
Programma: Profesionālā angļu valoda mehāniķiem

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma

 Nozare: Mūžizglītības kompetences

Priekšzināšanu līmenis:  Angļu valoda ar priekšzināšanām. Diagnosticējošais tests angļu valodas apguves līmeņa

noteikšanai.

Programmas īss apraksts: Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu

izpildei. Attīstīt izglītojamā prasmes:- mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības

partneriem angļu valodā;- lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā;- sagatavot lietišķās

sarakstes dokumentus;- lietot elektroniskās datu bāzes. Angļu valodas gramatiskā struktūra un teikumu veidošana. 

Programmas stundu skaits: 80 (5 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36,00

Ozolu iela 1, Gulbene

 Pils iela 21, Alūksne

 Latgales iela 20, Rēzekne

 Rīgas iela 4, Madona 

 Pilskalna iela 14, Bauska

 Brīvības ielā 208, Jēkabpils

 Kooperatīvā iela 6 un Daugavpils iela 34, Preiļi

 Vienības iela 101, Kārsava


Programma: Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana

Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma 

Nozare: Mūžizglītības kompetences

Priekšzināšanu līmenis:  Bez priekšzināšanām

Programmas īss apraksts: Sekmēt izglītojamā izpratni par kulināro mantojumu un ēdienu gatavošanas tradīcijām kā

vienu no latviskās kultūridentitātes aspektiem. Attīstīt izglītojamā prasmes: 1. Atpazīt kultūridentitāti raksturojošus

indikatorus un ēdienu/pārtikas produktu gatavošanas tradīcijas kā vienu no indikatoriem. 2. Izmantot latviešu

virtuvei raksturīgos produktus, ēdienus un tradicionālās gatavošanas tehnoloģijas savā profesionālajā darbībā. 3.

Identificēt ES noteiktos marķējumus produktiem „Garantēta tradicionālā īpatnība” un to reģistrēšanas kārtību. 4.

Pagatavot un pasniegt latviešu nacionālās virtuves ēdienus/produktus, ievērojot tradicionālo gatavošanas īpatnību

kopumu, prezentēt tos kā vienu no latviskās kultūridentitātes iezīmēm. 

Programmas stundu skaits: 60 (4 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 27,00

Ozolu iela 1, Gulbene

 Pils iela 21, Alūksne 

 Latgales iela 20, Rēzekne

 “Agri”, Prauliena, kafejnīca-viesu nams ,,Apiņu Kalte” Madonas novads, Rīgas iela 4, Madona 

 Pilskalna iela 14, Bauska

 Kooperatīvā iela 6 un Daugavpils iela 34, Preiļi

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt

arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!


KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie: 

 vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ⦁ ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību,

vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)⦁ jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas

atvaļinājumā 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

 vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:  

 pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

 kvalificēti strādnieki un amatnieki

 iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

 vienkāršajās profesijās strādājošie

 vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam” bēgļiem

un personām ar alternatīvo statusu


PIEEJAMAIS ATBALSTS

 pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija  sadarbības pašvaldībās karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā  NVA filiālē

asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti⦁ atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem

ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Pieteikšanās elektroniski mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lvInformācija par apmācību:

 SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” no 9:00-17:00:

 Gulbenē, Ozolu ielā 1, Sandra Kursīte, info@austrumvidzeme.lv, 64471286

 Rēzeknē, Latgales ielā 20, Biruta Buharina,  birutabux@inbox.lv, 26445987

 Ludzā, Rūpniecības ielā 4, Arvīds Urtāns,  urtaansarvids@inbox.lv, 28304725

 Bauskā, Pilskalna ielā 14, Ērika Pulkstene, erika.pulkstene@gmail.com, 29133537

 Madonā, Rīgas ielā 4, Inese Skraustiņa, fortuna79@inbox.lv, 28383130

Preiļos, Kooperatīvā ielā 6, Inga Proma, kadmija2@inbox.lv, 25996963

 Alūksnē, Helēnas ielā 52, Valdis Zadumins, gbvj@inbox.lv, 26555503

 Balvos, Brīvības ielā 55, Vera Klints, ⦁ av.balvi@inbox.lv,  29167198

Jēkabpilī, Brīvības iela 208, Anželika Unbraško-Gramane, ⦁ gramane@inbox.lv, 28684297

Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@austrumvidzeme.lv, t. 64471286