MĀCĪBAS STRĀDĀJOŠAJIEM

Apgūsti datorprasmes bez maksas

AICINAM pieteikties strādājošos uz bezmaksas Datorzinību apmācībām Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” projektā ,,Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība” (mūžizglītība).

 

Lai pieteiktos

Jāpiereģistrējas NVA mājas lapā www.nva.gov.lv -> Pakalpojumi -> Mūžizglītība -> ,,Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība” (mūžizglītība) -> Datorzinību izglītības programmu īstenošanā -> PIETEIKTIES -> aizpildīt pieteikumu ar kupona metodi uz programmām pēc izvēles savā pilsētā:

 

3_10_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel, 80 st,

15_10_M_Microsoft Office 365 un Google rīku risinājumi sadarbībai un komunikācijai, 80 st,

20_19_M_Grāmatvedības uzskaite ar datorprogrammu Zalktis vai Jumis 80 st

21_17_M_Efektīva prezentāciju veidošana un vadība, izmantojot rīkus  “PowerPoint”, “Prezi”, “Canva”, 80 st

22_14_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office, 120 st

23_21_M_Digitālo prasmju pilnveidošana informācijas apstrādei MS Office lietojumprogrammās, 120 st

 

 

Papildus informācija pa tālruni: 29462624

 

Apgūsti angļu valodu bez maksas

AICINAM pieteikties strādājošos uz bezmaksas Angļu  valodas apmācībā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” projektā ,,Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība).

Lai pieteiktos jāpiereģistrējas NVA mājas lapā

www.nva.gov.lv – Pakalpojumi – Mūžizglītība – ,,Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība” (mūžizglītība) – Svešvalodu izglītības programmu īstenošanā – PIETEIKTIES – aizpildīt pieteikumu ar kupona metodi uz programmām pēc izvēles savā pilsētā:

67K_M-Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

68K_M-Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

69K_M-Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

70K_M-Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

71K_M-Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

87K_M-Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)

 

Aicinaām pieteikties līdz 28.04.2023. pulksten 17:00 kupona saņemšanai un mācīties bez maksas …..

 

Papildus informācija pa tālruni 2946262

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai

Līdz 24. februārim aicinam pieteikties, pie mums Gulbenē, Ozolu ielā 1, AUSTRUMVIDZEME profesionālās pilnveides programmai “Elektronisko komerciju uzņēmējdarbības attīstībai”.

Programmas mērķis: Sagatavot izglītojamajos uzņēmējdarbības attīstībai un uzsākšanai e-vidē – digitālo rīku izmantošanu, mārketinga stratēģijas un realizācijas plāna veidošanu, e-komerciju, uzņēmējdarbības vadību, tirgvedību, jaunu produktu izstrādi, reklāmu informāciju tehnoloģiju jomās.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti Apgūt zināšanas un prasmes caur praktiskām iemanām digitālās vides rīku un metožu izmantošanā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai caur elektroniskā komercijas darbības pamatprincipiem, pielietojot digitālā mārketinga rīkus. 

Izglītības procesā dot iespējas apgūt:1. Formulēt un argumentēt savu viedokli, patstāvīgi veikt pētījumus digitālā mārketinga jomā, prezentēt pētījumarezultātus,  izstrādāt, sniegt priekšlikumus, argumentēti diskutēt par digitālā mārketinga jautājumiem.2. Pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un analizēt riskus, analizēt mārketinga vidi un to ietekmējošos faktorus.3. Izstrādāt uzņēmējdarbības attīstības biznesa plānu un digitālā mārketinga stratēģiju.4. Noteikt darbības prioritātes un sadalīt veicamos uzdevumos un plānot digitālā mārketinga saturu.5. Pētīt pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju.

Izglītības programmas specifiskie mērķi ir profesionālo kompetenci nodrošinošo profesionālo spēju apguve, kuras veido profesionālās zināšanas un prasmes:

 • veicināt izpratni par mārketinga nozīmi, piedāvājot produktu vai pakalpojumu, kur firmas darbība orientēta uz klienta vajadzību un vēlmju apmierināšanu,
 • attīstīt prasmi veikt tirgus izpēti un izvēlēties tirgus situācijai atbilstošu mārketinga stratēģiju,
 • attīstīt preču pārdošanas prasmes,
 • apgūt mārketinga plāna izstrādāšanas pamatprincipus,
 • sekmēt izpratni par menedžmentu, lēmuma pieņemšanu, personāla menedžmentu,
 • iepazīt mārketinga komunikācijas elementus un spēt veidot efektīvu komunikāciju konkurences apstākļos,
 • apgūt efektīvas reklāmas priekšnoteikumus, efektivitātes prognozēšanu un analīzi,
 • apgūt firmas nosaukuma un logotipa izstrādes pamatprincipus.
 • iepazīstināt dalībniekus ar digitālā mārketinga rīkiem, to priekšrocībām un trūkumiem, pielietojumu komunikācijā ar auditoriju,
 • veidot priekšstatu par sociālo tīklu piedāvātajām iespējām auditorijas uzrunāšanai,
 • sniegt priekšstatu par digitālā satura veidošanu un aizsardzību.

Profesionālās pilnveides izglītības programma 

Profesionālie mācību priekšmetiPārbaudījuma veidsKontaktstundas
TeorijaPraktiskāsmācībasKopā
Tirgzinību un mārketinga pamati161632
Saskarsmes ietekme uz mārketinga procesu un patērētājurīcība tirgū8816
Elektroniskā komercijaIeskaite181836
Mārketinga komunikāciju procesa posmiIeskaite8816
Digitālā mārketinga metodes121224
Digitālās informācijas saturs un formātiIeskaite61016
Grafisko redaktoru izmantošana attēlu apstrādē un reklāmas materiālu veidošanā61016
Noslēguma pārbaudījumsEksāmens44
Kopā7882160

Programmu finansē Valsts izglītības attīstības aģentūra Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projekta ietvaros. 10% līdzmaksājums vienai personal ir EUR 51,20KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie: 

 • katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita.
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam 
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā
 •  
Pedagogs Līga Toka-Čevere no Alūksnes, LU pasniedzēja

Vairāk informācijas pa telefonu 29462624

Piesakies profesionālās pilnveides izglītības programmai “Darba aizsardzība un drošība”

SIA mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME” no 2.marta uzsāk Darba aizsardzība un drošība profesionālās pilnveides izglītības programmu.

,,Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” (kods 20P862001)

60 stundas, attālināti Zoom platformā

otrdienās – cetutrdienās no 10:00 līdz 13:00

30% atlaide mācību maksai

pieteikties: info@austrumvidzeme.lv, 29462624

Uzsāktas mācības VIAA 5.kārtā

SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” sadarbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projektu. 

No 2021.gada 12.janvāra, ievērojot valsts izsludināto ārkārtas situāciju, attālināti tika uzsākas 4 grupas, kopā 34 izglītojamie apgūst Profesionālās pilnveides izglītības programmu “Mazā biznesa organizēšana”. 

Izglītojamie apmācību laikā apgūst – uzņēmējdarbību, finanšu grāmatvedību un administrēšanu biznesa uzsākšanai.

Apmācība notiek attālināti Zoom platformā divas reizes nedēļā no 17:10-20:00. Mācības tiek organizētas Gulbenē, Balvos un Rēzeknē. Sakarā ar to, ka mācības notiek attālināti, grupai pievienojās izglītojamie arī no citām pilsētām – Rīgas un Madonas. 

22.februārī mācības uzsāksies vēl 30 izglītojamie no Alūksnes.

PIESAKIES VIAA 5 kārtas programmām

No šī gada 22. septembra līdz 22.oktobrim
PIESAKIES
SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME”

Programma: Ēku siltināšana

Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma

Nozare: Būvniecība

Mācību vajadzības: Ēku siltināšanas tehnoloģijas

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas īss apraksts: Izglītības procesā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes ēku siltināšanā. Veidot izpratni par ēku siltināšanas darbu veidiem un nozīmi, tādejādi paaugstinot energoefektivitāti. Pielietot materiālmācībā iegūtās zināšanas ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu.

1. Izzināt ēku siltināšanas tehnoloģijas jautājumu risināšanu.
2. Veidot priekšstatu par ēku siltināšanas darbos pielietojamo materiālu un palīgmateriālu daudzveidību un to īpašībām, veidiem un to izvēli preču sortimentā, kvalitātes prasībām un pielietošanu praktiskajā darbā.
3. Prast pielietot ēku siltināšanas tehnoloģijas paaugstinot energoefektivitāti.
4. Prast lasīt celtniecības rasējumus un materiālu apzīmējumus.
5. Izprast darba drošības tehnikas, elektrotehnikas un vides aizsardzības iemaņu uzlabošanu, veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu, apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.

Mācību priekšmeti un stundu apjoms (160 stundas):

1. Ēku siltināšanas darbu tehnoloģija 110 st (70 st teorija/40 st prakse)
2. Materiālmācība 20 st (16 st teorija/4 st prakse)
3. Celtniecības rasējumu lasīšana 8 st (7 st teorija/1 st prakse)
4. Darba un vides aizsardzība 20 st (10 st teorija/0 st prakse)
5. Noslēguma pārbaudījums 2 st (2 st teorija/0 st prakse)

Programmas stundu skaits: 160 (5 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 50,80             

Apmācību vietas:

    • Ozolu iela 1, Gulbene
    • Pils iela 21, Alūksne
    • Latgales iela 20, Rēzekne
    • Rīgas iela 4, Madona
    • Brīvības iela 208, Jēkabpils
    • Vienības iela 101, Kārsava

Programma: Mazā biznesa organizēšana

Izglītības programmas veids: Profesionālās pilnveides izglītības programma

Nozare: Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecībs, komerczinības)

Mācību vajadzības: Biznesa uzsākšana

Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)

Programmas īss apraksts: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamajos mazā biznesa uzsākšanai, formām, videi, likumdošanai, procesa elementiem, funkcionēšanai, riskiem un finansēšanas avotiem, elementārām zināšanām Latvijas Republikas  nodokļu un grāmatvedības likumdošanā.

1. Formulēt un argumentēt savu viedokli
2. Pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un analizēt riskus
3. Izstrādāt biznesa plānu, veikt uzņēmuma reģistrāciju.
4. Noteikt darbības prioritātes un sadalīt veicamos uzdevumos
5. Pētīt pieprasījumu un piedāvājumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju
6. Izstrādāt saimnieciskos līgumus, uzņemties civiltiesisko atbildību
7. Plānot finanses un veikt grāmatvedības pamatdarbības.

Mācību priekšmeti un apjoms stundās:

1. Mazā biznesa darbības formas un to tiesiskais pamatojums 24 st (14 st teorija/10 st prakse)
2. Mazā biznesa tiesiskie pamati un dibināšana 36 st (22 st teorija/14 st prakse)
3. Mazā biznesa vide 8 st (6 st teorija/2 st prakse)
4. Mazā biznesa finansēšanas un investīciju avoti 16 st (12 st teorija/4 st prakse)
5. Grāmatvedības pamati, nodokļi un nodevas 40 st (30 st teorija/10 st prakse)
6. Mazā biznesa plānošana 28 st (12 st teorija/16 st prakse)
7. Noslēguma pārbaudījums 8 st (2 st teorija/6 st prakse)

Programmas stundu skaits: 160 (5 mēneši)

Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 40,00             

Apmācību vietas:

    • Ozolu iela 1, Gulbene
    • Pils iela 21, Alūksne
    • Brīvības iela 55, Balvi
    • Latgales iela 20, Rēzekne
    • Rīgas iela 4, Madona
    • Brīvības iela 208, Jēkabpils

Informācija par apmācību:

SIA mācību centrā ,,AUSTRUMVIDZEME” no 9:00-17:00:

    • Gulbenē, Ozolu ielā 1, Sandra Kursīte, info@austrumvidzeme.lv, 64471286
    • Alūksnē, Helēnas ielā 52, Valdis Zadumins, gbvj@inbox.lv, 26555503
    • Balvos, Brīvības ielā 55, Vera Klints, av.balvi@inbox.lv,  29167198
    • Bauskā, Pilskalna ielā 14, Ērika Pulkstene, erika.pulkstene@gmail.com, 29133537
    • Jēkabpilī, Brīvības iela 208, Anželika Unbraško-Gramane, gramane@inbox.lv, 28684297
    • Madonā, Rīgas ielā 4, Inese Skraustiņa, fortuna79@inbox.lv, 28383130
    • Rēzeknē, Latgales ielā 20, Biruta Buharina, birutabux@inbox.lv, 26445987
    • Ludzā, Rūpniecības ielā 4, Arvīds Urtāns, urtaansarvids@inbox.lv, 28304725

Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@austrumvidzeme.lv, t. 64471286

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

    • Saskaņā ar 2020. gada 16. jūnijā valdībā apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem, katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita.
    • Vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
    • Ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
    • Junie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

    • vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās
           • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
           • kvalificēti strādnieki un amatnieki
           • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
           • vienkāršajās profesijās strādājošie
    • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam
    • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIEEJAMAIS ATBALSTS

• pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
• karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
• asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
• atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Pieteikšanās elektroniski mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lv