IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Gulbenē

Lai lejupielādētu iekšējās kārtības noteikumus klikšķiniet šeit.

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.    Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu SIA mācību centrs “AUSTRUMVIDZEME” (turpmāk – Iestāde), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

2.    Noteikumi ir saistoši Iestāde darbiniekiem, pedagogiem un izglītojamajiem.

3.    Iekšējie noteikumi ir par kārtību, kādā izglītojamie un citas personas uzturas Iestādē kas ir saskaņā ar MK noteikumiem.

II. Izglītības procesa organizēšana

4. Iestādes izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), par Iestādes darbību nosaka Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība un Krīzes vadības padomes kopsēdē pieņemtais lēmumu Par mācību darba organizēšanu, Nodarbinātības valsts aģentūras norādījumi par apmācību organizēšanu, tam visam sekojot, SIA mācību centra ,,AUSTRUMVIDZEME” direktore, izdod rīkojumus.

4.    Iestāde, ņemot vērā Ministru kabineta, Nodarbinātības valsts aģentūras norādījumus,  Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus, apmācības noteiktā posmā organizē attālinātā mācību procesā.

5.    Izglītības process īstenotais attālinātā apmācība var tikt mainīta atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī.

6.     Apmācības attālināti notiek pēc mācību grafika.

7.    Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts saskaņā ar Iestādes iekšējiem kārtības  noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar MK noteikumiem.

8.    Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts atbilstoši Iestādes direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam.

9.    Attālināto mācību stundu laikā pedagogi organizē dinamiskas diskusijas par uztverto, kas saprotams, kas patīk, kādi jautājumi, nodrošinot atgriezenisko saiti.

10.     Mācību saturu pielāgo situācijai. Regulāri plāno un īsteno vērtēšanu mācīšanās atbalstam, nodrošinot atgriezenisko saiti par izglītojamā sniegumu.

11.     Pedagogi paredz daudzveidīgas iespējas, kā izglītojamie var demonstrēt savu sniegumu saistībā ar vieniem un tiem pašiem sasniedzamajiem rezultātiem.

12.     Pedagogi temata apguves sākumā informē izglītojamos par sasniedzamajiem rezultātiem, uzdevumu izpildes nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, darbu izpildes termiņiem. Pārliecinās, ka izglītojamiem tie ir saprotami.

13.     Iesaistās saziņā un tiešsaistes mācību procesā (ir redzams un dzirdams), regulāri informē pedagogus par mācīšanās procesu, izpilda uzdevumus un noteiktajā termiņā un veidā iesniedz pedagogam.

14.     Pedagogi informē Iestādes vadību vai nodaļas vadītāju par izglītojamo mācīšanos un iespējamajiem sarežģījumiem, piem., mācību līdzekļiem, patstāvīgas mācīšanās iespējām.

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana

III.I. Informācijas aprite

15.               Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Iestādē, Iestādes direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu.

16.     Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Iestādes direktora apstiprinātajam rīcības shēmai.

17.     Iestādes iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.

1.      Iestādes direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Iestādē, par distancēšanās nodrošināšanu koplietošanas telpās, cilvēku plūsmu, divu metru distanci, kas attiecas gan uz publiskām iekštelpām un koplietošanas telpām. Koordinēt izglītojamo plūsmas kontroli, plānojot koplietošanas telpu  izmantošanu, lai nodrošinātu 2 m distances ievērošanu un nepieļautu un  novērstu pulcēšanos un drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm u.c.

18.     Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.

III.II. Veselības uzraudzības un izolācijas nosacījumi

19.     Iestādē tiek veikts  personu vizuālo veselības stāvokļa novērtējums  pēc vizuāli redzamām akūtām pazīmēm: iesnas, klepus, apgrūtināta elpošana, konjunktivīts u.c.

20.         Netiek pieļauta personu ar infekcijas saslimšanas pazīmēm klātbūtne Iestādē. Ja izglītojamajam ir infekcijas saslimšanas pazīmes, uz Iestādi nākt nedrīkst.

21.          Izglītojamie nekavējoties informē pedagogu vai Iestādes vadību, ja izglītojamajam konstatēta Covid-19 infekcija.

22.          Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās infekcijas saslimšanas pazīmes, viņš tiek  izolēts atsevišķā telpā.  Telpā tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi  (mutes, deguna aizsegs/maska,  medicīniskā sejas maska). Nekavējoties tiek  informēta Iestādes vadība, ģimenes ārstu, izglītojamais uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem.

23.          Pēc jebkāda veida slimošanas izglītojamais Iestādē atgriežas tikai ar ārsta zīmi. Ārsta zīme jāiesniedz pirmajā dienā, atgriežoties skolā.

24.          Ja infekcijas saslimšanas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem, Iestādes vadība rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai.

25.          Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu, informē Iestādes vadību un dodas mājās. Ja, dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (Iestādē vai transportā), darbinieks lieto sejas masku. Ja saslimšana konstatēta ārpus darba laika, darbinieks telefoniski informē Iestādes vadību. Darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

26.          Ja Iestādes darbiniekam vai izglītojamajam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība.

27.          Ja Covid-19 infekcija būs epidemioloģiski saistīta ar Iestādi, Slimību kontroles un profilakses centra  epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai.

28.          Ja palielinās Covid-19 inficēšanās risks, Iestādes darbinieki, izglītojamie, kas ir riska grupā, noteiktās situācijās lieto sejas masku / deguna un mutes aizsegu un ievēro citus profilakses un drošības pasākumus.

29.          Iestādes darbinieku, pedagogu un izglītojamo pienākums ir ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem.

III.III. Distancēšanās prasību nodrošināšana

30.          Klase  vai grupa tiek uztverta kā viena kopa, kura var kopīgi mācīties un pārvietoties Iestādē.

31.          Pārvietojoties Iestādes telpās, jāievēro  grafiskās norādes, Iestādes darbinieku  norādījumi, lai nodrošinātu distancēšanos starp klasēm un grupām.

32.          Pasākumi notiek katrai klasei atsevišķi, ievērojot publisko pasākumu pulcēšanās ierobežojumus un prasības.

33.          Koplietošanas telpu apmeklēšana klasēm notiek noteiktos laikos pedagogu uzraudzībā, lai mazinātu iespēju drūzmēties.

34.          Izglītojamie Iestādē ierodas ne agrāk kā 15 minūtes pirms mācību nodarbību sākuma.

35.          Pedagogs klases telpu atver ne vēlāk kā 15 minūtes pirms nodarbības sākuma.

36.          Lai novērstu drūzmēšanos, pēc garderobes, tualetes apmeklējuma izglītojamie nekavējoties dodas uz klases telpām pa norādītajām durvīm.

37.          No klašu telpām uz garderobi pēc mācību stundām izglītojamie dodas pa noradītajām durvīm, apģērbjas un nekavējoties atstāj Iestādes telpas.

38.          Tikšanās ar Iestādes darbiniekiem notiek tikai pēc iepriekšējas vienošanās. Visi Iestādes apmeklētāji tiek reģistrēti.

III.IV. Higiēnas prasību nodrošināšana

 39. Ienākot Iestādē, obligāti jādezinficē rokas.

40. Mācību norises laikā pedagogi nodrošina regulāru telpu vēdināšanu.

39. Tiek samazināts koplietojamo virsmu skaits, piem., pufi, žurnālgaldi. Tiek pastiprināti tīrītas koplietošanas virsmas – trepju margas, durvju rokturi u.c. Telpu dezinfekcija tiek veikta atbilstoši telpu uzkopšanas plānam.

40. Iestādes darbiniekiem un izglītojamiem bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma. Roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes.

41. Iestādes darbinieki un izglītojamie pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.

IV. Noslēguma jautājumi

42.     Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

43.     Noteikumi ir ievietoti Iestādes tīmekļvietnē www.austrumvidzeme.lv.

44.     Izglītojamiem uz e-pastu tiek nosūtīta vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.

45.     Ja Iestādes rīcībā ir informācija, ka izglītojamie ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Iestāde ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.