Future Improvement of Vocational Education

2019-1-LV01-KA202-060419


Projekta “Future Improvement of Vocational Education” (tulkojumā Profesionālās izglītības turpmāka uzlabošana) mērķis ir veicināt izpratni par profesionālo izglītību un apmācību un nostiprināt viedokli, ka tā ir noderīga, kā arī veicināt tās pievilcību. Projektā FIVE piedalās piecas profesionālās izglītības iestādes, kas strādā ar cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju un bezdarbniekiem piecās dažādās valstīs – Latvijā, Austrijā, Itālijā, Turcijā un Apvienotajā Karalistē.

Projekta galvenais mērķis ir pētīt dažādus profesionālās izglītības aspektus, lai veicinātu izpratni par profesionālo izglītību un apmācību un nostiprinātu viedokli, ka tā ir noderīga, kā arī veicinātu tās pievilcību.


Projekts tiek īstenots starpvalstu mērogā, apmainoties ar informāciju par dažādām izglītības pieejām un salīdzinot šo informāciju, kā arī informāciju par noteikumiem saistībā ar izglītības jomas prasībām katrā partnervalstī, jo izmaiņas izglītībā var sasniegt tikai tad, ja visi strādā pie tā Eiropas līmenī. Viena no projekta aktivitātēm ir izpēte, lai pārvarētu pieaugošo plaisu starp izglītības saturu, izglītības tehnoloģiju un izglītības sfēras struktūru. Tādēļ ir svarīgi pētīt profesionālās izglītības problēmas tieši Eiropas līmenī. Atsaucoties uz Eiropas izglītības stratēģiju, visās Eiropas valstīs ir nepieciešams veicināt profesionālās izglītības un apmācības pievilcību. Visām partnervalstīm ir vienādi izaicinājumi, un šis projekts sniedz iespēju uzlabot profesionālo izglītību ne tikai organizāciju līmenī, bet arī reģionālā, valsts un Eiropas līmenī. 


Profesionālās izglītības uzlabošanas plāns iekļauj pētījumu, secinājumus un projekta laikā izstrādātos ieteikumus par to, kā veicināt profesionālās izglītības un apmācības pievilcību. 


Projekta rezultāts ir Profesionālās izglītības uzlabošanas plāns – tas tika izstrādāts izglītības iestādēm, pasniedzējiem un izglītības darbiniekiem, bet to var izmantot arī citas izglītības sektora ieinteresētās puses, nevalstiskās organizācijas, ierēdņi un jebkurš, kam tas varētu noderēt. 


Profesionālās izglītības uzlabošanas plāns ir pieejams piecās valodās – latviešu, angļu, vācu, itāļu un turku: